Tuesday, March 20, 2012

SENARAI TUGAS GPB

GURU PENYELARAS BESTARI

Peringkat : Sekolah Menengah / Rendah

Jawatan : Guru Penyelaras Bestari (DG41 / DGA29)

Waktu Bertugas : Mengikut waktu persekolahan. Bagi sekolah dua sesi,Waktu bertugas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi.

1. Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.

2. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah.

2.1. Guru Penyelaras Bestari menjadi sumber penting penyalur semua

maklumat dan maklumbalas kepada semua perlakuan perisian yang

dibekalkan.

3. Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul.

3.1. Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada

pembekal atau kontraktor memenuhi speksifikasi seperti ditentukan oleh

KPM.

3.2. Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan

baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan, modem,

router, hub dan sebagainya.

3.3. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.

3.4. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik

kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.

4. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

4.1. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang

diperlukan oleh pihak pengguna.

4.2. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga

sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu

menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.

4.3. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru

seperti sidang video, penggunaan LCD projector, TV connector dan

sebagainya.

5. Melatih guru menggunkan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

5.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan

pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-pelajar dan kakitangan

sekolah dalam penggunaan system aplikasi seperti bahan pengajaran dan

pembelajaran.

5.2. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk

menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

6. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.

6.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatka

kemahiran mengurus sisstem komputer (hardware & software) dan

aplikasi perisian.

6.2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan

sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah

Bestari.

6.3. Memastikan penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (Smart

School Management System atau SSMS) dalam pengurusan sekolah

beroperasi dengan baik.

7. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh KPM.

7.1. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian

yang dibekalkan.

8. Sebagai pengurus emel.

8.1. Menguruskan akaun dan emel warga sekolah.

9. Memastikan integriti dan keselamatan data.

9.1. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi

seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan

9.2. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan

langkah-langkah seperti berikut:

9.2.1. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan

banyak komputer.

9.2.2. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang

diberi kuasa sahaja.

9.2.3. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan

baik.

9.2.4. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan

berada di tempat- tempat yang telah dikenal pasti.

9.3. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut:

9.3.1. Memastikan konfigurasi system beroperasi dengan baik dan lancar.

9.3.2. Memastikan komputer bebas dari virus.

10. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.

10.1. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk lepada pengguna yang

menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian, perkakasan dan

perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-mail, Internet, Printer dan

lain-lain lagi.

10.2. Mengenal pasti masalah yang timbal sama ada masalah yang berkaitan

perkakasan, sistem pengoperasian, sistem rangkaian atau perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran&Pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

10.3. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan

dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.

11. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari kepada pihak yang berkenaan.

11.1. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang

ditetapkan.

11.2. Menjalankan pemantauan dan menyediakan laporan terhadap kecekapan

rangkaian, tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah.

11.3. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.

12. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.

12.1. Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan

infrastruktur teknologi.

12.2. Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.

13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.


13.1. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari.

No comments:

Post a Comment