... SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...SELAMAT DATANG KE BLOG SKTPP...TEL: 03-83119204...FAX: 03-83119234...

Sunday, January 10, 2010

Visi dan Misi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA YANG BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA.


VISI SKTPP

MELAHIRKAN INDIVIDU YANG BERKUALITI SECARA MENYELURUH


MISI SKTPP

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti


DASAR KUALITI SKTPP

Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana bertekad untuk memastikan sistempengurusan perkhidmatan pendidikan dilaksanakan secara profesional, cekap danberkualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan. Proses ini melibatkankerja sepasukan, kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yangdilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan.

No comments:

Post a Comment